Whiskey

Lakelet Whiskey At Zuos

Labrador Retriever

  • Sexo Macho
  •  Nascimento: 08/08/2009
  •  Cor Chocolat